Obchodní podmínky společnosti BORCAD cz s.r.o. pro nákup zboží a služeb

I. Úvod

1. Tyto obchodní podmínky společnosti BORCAD cz s.r.o., se sídlem Fryčovice, č. p. 673, PSČ 739 45, IČ: 25855042, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22219 (dále jen „Obchodní podmínky“ a „Borcad“) jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené na základě příslušné objednávky mezi Borcad a dodavatelem zboží či služeb.

2. Zbožím se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí dále v textu též služby a dodávkou zboží se rozumí též poskytování služeb.

II. Cena

1. Cena zboží je sjednána bez DPH.

2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zahrnuje cena veškeré náklady či výdaje nezbytné k řádnému, včasnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu smlouvy včetně všech souvisejících rizik a vlivů, nákladů na balení, identifikaci zboží, prohlášení o shodě, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoliv další náklady či výdaje nutné pro realizaci dodávky zboží.

III. Místo a čas plnění a přechod nebezpečí škody

1. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, (i) je dodavatel povinen dodat zboží ve lhůtě uvedené v objednávce vystavené Borcad a (ii) uplatní se dodací podmínky DAP Fryčovice 673, 739 45, dle INCOTERMS 2020.

2. Dodavatel je povinen formou e-mailu odeslaného na emailovou adresu Borcad potvrdit přijetí objednávky do tří (3) pracovních dní od odeslání objednávky ze strany Borcad; k okamžiku doručení potvrzení dodavatelem Borcad dochází k uzavření smlouvy mezi smluvními stranami. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě se má za to, že dodavatel objednávku akceptoval v plném rozsahu a bez výhrad; k okamžiku uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě dochází k uzavření smlouvy mezi smluvními stranami.

3. Borcad nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem, kdy zboží převezme.

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na Borcad okamžikem, kdy je zboží převzato Borcad.

IV. Platební podmínky

1. Splatnost faktur je šedesát (60) kalendářních dní od doručení řádně vystavené faktury dodavatelem Borcad. Za řádnou vystavenou se považuje faktura, která obsahuje veškeré zákonné náležitosti.

2. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den, kdy je zboží převzato Borcad.

3. Dodavatel je oprávněn postoupit, zastavit či započítat své pohledávky vůči Borcad pouze na základě předchozího písemného souhlasu Borcad.

4. Dodavatel je povinen zaslat fakturu na adresu uvedenou v čl. I. výše nebo v elektronické podobě na emailovou adresu fakturace@borcad.cz.

V. Dodání zboží a služeb, sankce z neplně

1. Zboží musí být dodáno a služby musí být poskytnuty v souladu s aktuální úrovní techniky a technologie a v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy účinnými ke dni dodání. Pro zboží, u kterého je požadováno schválení referenčního vzorku v rámci FAI (PPAP, ISIR), je dodavatel povinen dodat Borcad referenční vzorek na své náklady, a to i opakovaně do té doby, něž bude referenční vzorek splňovat požadované a odsouhlasené technické a kvalitativní parametry; následné plnění dodavatele musí být ve shodě se schváleným referenčním vzorkem.

2. V případě, že je požadavek na výrobek upřesněn výkresovou dokumentací, materiálovým listem nebo obchodně technickou specifikací, musí být plnění dodavatele ve shodě s touto dokumentací a specifikacemi.

3. K okamžiku předání zboží či poskytnutí služeb předá dodavatel Borcad též veškerou související dokumentaci včetně např. dodacího listu (s uvedením názvu zboží, dodávaného množství, ceny za jednotku, čísla objednávky a jakéhokoli omezení týkajícího se dodávaného zboží), bezpečnostního listu, technického listu, měřících a zkušebních protokolů a certifikátů atd.

4. Dodavatel je povinen na své vlastní náklady dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a požadovat jeho dodržování také od všech svých dodavatelů, a dále je povinen poskytnout Borcad případné zprávy o chemické bezpečnosti a posouzení látek a další dokumenty zpracovávané dle uvedeného nařízení.

5. Při prodlení s dodáním zboží je Borcad oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý den prodlení.

6. Při prodlení s dodáním zboží je Borcad oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. Nárok na smluvní pokutu a náhradu škody není odstoupením od smlouvy dotčen.

7. Smluvní pokutou není dotčen nárok Borcad na náhradu škody v plné výši.

VI. Záruka za jakost, vady zboží

1. Dodavatel ohledně zboží odpovídá za použití vhodného materiálu neovlivňujícího negativně životní prostředí, řádné dílenské provedení a rovněž za splnění technických, jakostních a environmentálních požadavků, které jsou smluvně sjednány nebo vyplývají z právních předpisů, technických norem a jiných požadavků, kterým předmět smlouvy podléhá.

2. Záruka na jakost dodaného zboží činí dvacet čtyři (24) měsíců od převzetí zboží ze strany Borcad.

3. Dodavatel je povinen zahájit odstraňovaní vady oznámené ze strany Borcad do dvou (2) pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, a tuto vadu odstranit do deseti (10) dnů od doručení oznámení o vadě.

4. V případě že se smluvní strany nedohodnou po oznámení vady o způsobu jejího odstranění, je Borcad oprávněn jednostranně stanovit způsob odstranění vady.

5. V případě vady a vystavení 8D reportu ze strany Borcad, je dodavatel povinen neprodleně přijmout opatření uvedená v 8D reportu, která eliminují případné opakování vady.

6. Veškeré náklady související s uplatněním vady zboží, nápravou vadného stavu a vyřešení reklamace hradí dodavatel (včetně např. nákladů na třídění, vyzvednutí a dopravu zboží).

7. V případě vad zboží je Borcad oprávněn zadržet úhradu dodaného zboží až do doby odstranění reklamované vady.

8. Borcad není povinen zboží při jeho převzetí od dodavatele prohlédnout a provést kontrolu obalu a množství zboží a dodavatel není oprávněn namítat případné pozdní oznámení vad zboží ze strany Borcad, a to ani zjevných vad.

9. V případě prodlení s odstraněním vady, kdy vada nebude odstraněna v přiměřené lhůtě stanovené Borcad, je Borcad oprávněn (i) od smlouvy odstoupit, (ii) danou vadu odstranit přímo na náklady dodavatele a/nebo (iii) uplatnit nárok na náhradu škody způsobené či vyvolané vadou.

VII. Práva z duševního vlastnictví, důvěrnost

1. Dodavatel k okamžiku uzavření smlouvy s Borcad prohlašuje a zaručuje, že je ve vztahu ke zboží oprávněný vykonávat veškerá práva z duševního vlastnictví nutná pro naplnění účelu smlouvy a uděluje Borcad souhlas k jejich využití, a to všemi v úvahu připadajícími způsoby. Dodavatel je povinen poskytnout Borcad též know-how vzniklé v souvislosti se zbožím.

2. Práva z duševního vlastnictví udělená dodavatelem Borcad, je Borcad oprávněn dále poskytnout všem osobám, které jsou s ním majetkově či personálně propojené.

3. Cena za práva z duševního vlastnictví udělená Borcad jsou již zahrnuta v kupní ceně za zboží.

4. Veškeré informace poskytnuté dodavateli ze strany Borcad v souvislosti se smlouvou jsou důvěrné a tvoří součást obchodního tajemství, nestanoví-li Borcad jinak. Dodavatel je povinen podniknout veškeré kroky nutné k tomu, aby tyto informace nebyly prozrazeny a zneužity.

VIII. Vyšší moc

1. Za zásah vyšší moci se považují smluvními stranami nepředvídatelné, neovlivnitelné a neodvratitelné události vzniklé nezávisle na vůli smluvní strany, které působí na plnění smlouvy způsobem, že vzniká či bezprostředně hrozí vznik újmy jedné ze smluvních stran.

2. V případě zásahu vyšší moci v uvedeném smyslu, je smluvní strana, které vznikla škoda nebo které vznik škody bezprostředně hrozí, oprávněna od smlouvy odstoupit.

IX. Rozhodné právo, místní příslušnost soudu

1. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), nejsou-li jeho ustanovení vyloučena či odlišně upravena v této Smlouvě či dílčí kupní smlouvě.

2. Smluvní strany vylučují použití § 573, § 1740 odst. 3, § 1765 odst. 1, § 1766, § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku na vztahy založené smlouvou.

3. Smluvní strany na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku berou nebezpečí změny okolností

4. Při výkladu ustanovení smlouvy nebudou smluvní strany přihlížet k praxi mezi nimi zavedené, k obchodním zvyklostem, ani k jednání, která předcházela uzavření smlouvy.

5. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy s tím, že smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu prvního stupně se sídlem v Ostravě.

6. Dodavatel uzavřením smlouvy s Borcad potvrzuje, že se necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu, že měl možnost seznámit se s Obchodními podmínkami a smlouvou, rozumí jejich obsahu a má v úmyslu jím být vázán.

X. Ostatní ujednání

1. Odchylná ujednání ve smlouvě mají vždy přednost před zněním Obchodních podmínek.

2. V případě rozporu mezi zněním těchto Obchodních podmínek a obchodních podmínek druhé smluvní strany, uplatní se ta ustanovení, která nejsou v rozporu, neodmítne-li Borcad obchodní podmínky druhé smluvní strany.

3. Borcad je oprávněn Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Borcad prostřednictvím emailu či doporučeného dopisu oznámí dodavateli změnu Obchodních podmínek s tím, že dodavatel je oprávněn navrhovanou změnu odmítnou a současně smlouvu vypovědět v šesti (6) měsíční výpovědní době, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že dodavatel neodmítne navrhované změny Obchodních podmínek a současně nevypoví smlouvu ve lhůtě jednoho (1) měsíce od doručení změny Obchodních podmínek, platí, že dodavatel změnu Obchodních podmínek přijal.

4. V případě jakéhokoli rozporu mezi českou a anglickou verzí těchto Obchodních podmínek, je rozhodující česká verze.

Ve Fryčovicích, dne 1. 11. 2022

BORCAD cz s.r.o.
Tomáš Boruta, jednatel

Obchodní podmínky ke stažení zde: Obchodní podmínky BORCAD 2022