Vnitřní oznamovací systém v rámci ochrany oznamovatelů

Společnost BORCAD cz a.s. je ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatele povinným subjektem. V souladu se zákonem má zpracovanou interní metodiku, se kterou byli seznámeni všichni zaměstnanci společnosti. V souladu s §9 Zákona č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatele jmenoval povinný subjekt příslušné osoby a zajišťuje tak

  1. možnost oznamovatele podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně nebo na jeho žádost osobně; pro osobu, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona č. 171/2023 Sb., to platí pouze, pokud povinný subjekt přijímání oznámení od této osoby nevyloučil;
  2. oznámení umožňuje podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému i externím osobám. K podání oznámení je možno využít e-mailovou adresu podnety@borcad.cz, dále je také možný telefonický anebo osobní kontakt s některou z příslušných osob. Ve společnosti byly stanoveny následující příslušné osoby, které byly poučeny o svých právech a povinnostech vyplývající ze Zákona o ochraně oznamovatele.

Příslušnými osobami ve společnosti byly jmenovány následující osoby:
Lenka Horzinková, HR manažer, e-mail podnety@borcad.cz, telefonní kontakt 734 284 705
Pavla Šugárková, dispečer plánování, e-mail sugarkova@borcad.cz, telefonní kontakt 604 224 842.

 Oznamovatel si může vybrat, na kterou z příslušných osob se obrátí, příslušné osoby si mezi sebou totožnost oznamovatele nesdělují, vedou si oddělenou evidenci oznamovatelů a v rámci šetření již pracují s anonymizovaným oznámením.

Příslušná osoba

  • přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;
  • navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatele;
  • plní pokyny povinného subjektu;
  • postupuje při výkonu své činnosti podle zákona nestranně;
  • zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

Příslušné osoby posuzují důvodnost oznámení a s oznamovatelem komunikují nejen o přijetí oznámení, ale také o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé.

Ve Fryčovicích, dne 15. 12. 2023

BORCAD cz a.s.
Helena Radkovská, předseda představenstva
Tomáš Boruta, místopředseda představenstva